“Semalt” 5 tendensiýa mazmuny ýa-da maglumatlary döwmek usullary

Web gözlemek maglumatlary çykarmagyň ýa-da mazmun gazmagyň ösen görnüşidir. Bu usulyň maksady, dürli web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary almak we ony elektron tablisalary, CSV we maglumat bazasy ýaly düşnükli formatlara öwürmek. Maglumatlary döwmegiň köp sanly ssenariýasynyň bardygyny we jemgyýetçilik institutlarynyň, kärhanalaryň, hünärmenleriň, gözlegçileriň we telekeçilik däl guramalaryň her gün diýen ýaly maglumatlary gyrýandyklaryny bellemek bolar. Bloglardan we sahypalardan maksatly maglumatlary çykarmak, kärhanalarymyzda netijeli karar bermäge kömek edýär. Aşakdaky bäş maglumat ýa-da mazmuny döwmek usullary şu günler ýörgünli.

1. HTML mazmuny

Webhli web sahypalary web sahypalaryny ösdürmek üçin esasy dil hasaplanýan HTML tarapyndan dolandyrylýar. Bu maglumatlarda ýa-da mazmuny döwmek usulynda HTML formatlarynda kesgitlenen mazmun ýaýyň içinde peýda bolýar we okalýan görnüşde gyrylýar. Bu usulyň maksady, HTML resminamalaryny okamak we olary görünýän web sahypalaryna öwürmek. Content Grabber, HTML resminamalaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmaga kömek edýän şeýle maglumatlary gyrmak guralydyr .

2. Dinamiki web sahypasy

Dürli dinamiki saýtlarda maglumatlary çykarmagy ýerine ýetirmek kyn bolar. Şeýlelik bilen, JavaScript-iň işleýşine we dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary nädip çykarmalydygyna düşünmeli. Mysal üçin, HTML skriptlerini ulanyp, tertipsiz maglumatlary guramaçylykly görnüşe öwrüp, onlaýn işiňizi ösdürip we web sahypaňyzyň umumy işleýşini gowulaşdyryp bilersiňiz. Maglumatlary dogry çykarmak üçin import.io ýaly dogry programma üpjünçiligini ulanmaly bolarsyňyz, alýan dinamiki mazmunyňyzyň bellige alynmagy üçin biraz düzedilmeli.

3. XPath tehnikasy

“XPath” usuly, web gyrmagyň möhüm tarapy. XML we HTML formatlarynda elementleri saýlamak üçin umumy sintaksisdir. Her gezek çykarmak isleýän maglumatlaryňyzy görkezeniňizde, saýlanan gyryjy ony okalýan we ulaldylan görnüşe öwürer. Web döwmek gurallarynyň köpüsi diňe maglumatlary görkezeniňizde web sahypalaryndan maglumat alýar, ýöne XPath esasly gurallar işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin maglumatlary saýlamagy we çykarmagy dolandyrýar.

4. Adaty aňlatmalar

Yzygiderli aňlatmalar bilen isleg sözlerini setirleriň içinde ýazmak we ägirt web sahypalaryndan peýdaly tekst çykarmak aňsat. Kimono ulanyp, internetde dürli meseleleri ýerine ýetirip bilersiňiz we adaty aňlatmalary has gowy dolandyryp bilersiňiz. Mysal üçin, bir web sahypasynda bir kompaniýanyň tutuş salgysy we aragatnaşyk maglumatlary bar bolsa, Kimono-ny web gözlemek programmalary ýaly aňsatlyk bilen alyp we saklap bilersiňiz. Şeýle hem, adres tekstlerini aňsatlyk üçin aýratyn setirlere bölmek üçin yzygiderli aňlatmalary synap bilersiňiz.

5. Semantik bellikleri tanamak

Gyrylan web sahypalary semantik makiýaupy, düşündirişleri ýa-da metadatalary öz içine alyp biler we bu maglumatlar belli bir bölek böleklerini tapmak üçin ulanylýar. Eger düşündiriş web sahypasyna ýerleşdirilen bolsa, semantik düşündiriş tanamak islenýän netijeleri görkezjek we çykarylan maglumatlaryňyzy hiline zyýan bermezden saklaýan ýeke-täk usuldyr. Şeýlelik bilen, maglumatlar shemasyny we dürli web sahypalaryndan peýdaly görkezmeleri alyp bilýän web skraperini ulanyp bilersiňiz.

mass gmail